Alustava ettevõtte toetused

EAS alustava ettevõtte starditoetus tõusis 15000 euroni projekti kohta. Senised stardi- ja kasvutoetus on koondatud üheks toetuseks. Uus starditoetus on suunatud kasvukliendile. Toetatakse kõrge kasvupotentsiaali ja rahvusvahelistumise võimega ettevõtteid. Starditoetuse saamisele on seatud selged kriteeriumid, milleni ettevõte peab kolme aasta jooksul jõudma. Toetuse saamisega kohustub ettevõte looma uusi töökohti ning jõudma müügitulu selge kasvuni. Starditoetuse saamisel peab ettevõtja alates abikõlblikkuse perioodile järgnevast kuust olema palganud vähemalt kaheks aastaks kaks töötajat, kelle brutokuupalk on vähemalt võrdne statistikaameti avaldatud mediaanpalgaga. Samuti peab ettevõte näitama pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 20-protsendilist müügitulu kasvu, seejuures oodatakse toetatud ettevõtetelt kolmanda majandusaasta lõpuks vähemalt 80 000 euro suurust müügitulu. Esmakordselt on starditoetust lubatud kasutada palgakulude kompenseerimiseks kuni 50 protsendi ulatuses toetusest. Samuti toetatakse ettevõtete põhivara soetamist, turundustegevusi ning arendustegevusi. Senisest rohkem pööratakse tähelepanu ka ettevõtete sisulisele nõustamisele nii toetuse taotlemise eel kui ka toetusperioodi jooksul. Starditoetust rahastatakse Euroopa Regionaalfondist, meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot ning toetuse maksimaalne osakaal abikõlbulikest kuludest on kuni 80%. Taotlusi hakkab vastu võtma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Töötukassa Ettevõtluse alustamise toetus
on töötule ja koondamisteatega tööotsijale antav rahaline abi  kuni 4474 eurot, mille eesmärgiks  on isiku motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamisel. Õigus ettevõtluse alustamise toetust saada onEesti Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene  kes:

  • on vähemalt 18-aastane
  • on läbinud ettevõtluskoolituse või
  • kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus. (FIE, äriühingu osanikuna või selle juhatuse liikmena tegutsemine vähemalt üks aasta).

 Toetuse saamiseks tuleb Töötukassale esitada järgmised dokumendid:

* avaldus
* äriplaan
* ettevõtluskoolituse läbimist või ettevõtluskogemust või haridust tõendavad dokumendid
* taotleja CV
* soetatavate varade hinnapakkumised. (soovitav)

Otsus toetuse saamise kohta tehakse kuni 30 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest. Kui otsus on positiivne, kannab Töötukassa toetuse taotleja pangakontole 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist. Toetuse ülekandmisega kaasneb töötuna arveloleku lõpetamine ning töötutoetuse maksmise lõpetamine.

Ettevõtluse alustamise toetust saanu peab:

* alustama majandustegevusega 6 kuu jooksul toetuse saamisest;
* kasutama toetust sihtotstarbeliselt vastavalt esitatud äriplaanile;
* tagastama toetuse, kui majandustegevuse alustamata jätmine või lõpetamine ei ole seotud mõjuvate põhjustega.

Loomulik on eriala tundmine, millel on plaanis ettevõtlus käivitada.

TÖÖTURUTEENUSTE JA -TOETUSTE SEADUS
§ 19. Ettevõtluse alustamise toetus 
lg (4) Ettevõtluse alustamise toetust ei anta:
1) olemasoleva ettevõtja majandustegevuse alustamiseks ega laiendamiseks;
2) olemasoleva äriühingu osanikuks ega aktsionäriks astumiseks;
3) isikule, kelle suhtes kehtib ärikeeld;
4) isikule, kellel on maksuvõlg riigi või kohaliku omavalitsuse ees;
5) isikule, kelle esitatud äriplaan on suure riskiga;
6) isikule, kellele kuulub või kellele toetuse avalduse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kuulus osa täis- või usaldusühingust või rohkem kui 50 protsenti muust äriühingust;
7) isikule, kes on avalduse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul saanud ettevõtluse alustamise toetust käesoleva seaduse alusel;
8) tegutsemiseks valdkonnas, mis on vastuolus avaliku huviga.

 Allikas:  Töötukassa

Stardilaenu väljastavad Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Tallinna Äripank, Citadele Pank.

KredExi käendusega stardilaen on mõeldud alustavatele ja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtete ning FIE-de  investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaenust on abi eelkõige ettevõtjal, kes alles alustab tegevust või on lühikese krediidiajalooga ning kelle tagatisvara väärtust on raske hinnata või see pole pangalaenu väljastamiseks piisav. Stardilaene on väljastatud alates 2008. a. Peamiselt kasutavad ettevõtjad stardilaenu tegevuse alustamiseks või laiendamiseks, investeeringuteks põhivarasse ja välisturgudele sisenemiseks.

Stardilaen võimaldab maandada ettevõtlusega alustamisega seonduvaid riske, sest ettevõtja isiklik vastutus on piiratud 30-40%ga laenusummast. Ülejäänud, tagamata osale annab KredEx omapoolse käenduse.

KredExi käendusega stardilaenu suurus on 2000 kuni 64 000 eurot. Sellest kuni 32 000 eurot saab kasutada nii investeeringute kui ka käibekapitali finantseerimiseks, 32 000 eurot  ületavat summat saab kasutada ainult investeeringuteks. Stardilaenu taotleja saab taotleda EAS stardi- ja kasvutoetust.

 

Tingimused laenusaajale – Kuni 250 töötajaga ettevõtted ja FIE-d, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui 3 aastat.
– Omakapital vastab Äriseadustiku nõuetele 
– Ettevõtjal ega ettevõtte omanikel ei ole ületähtajalisi võlgnevusi krediidiasutuste ega ületähtajalisi ajatamata maksuvõlgnevusi; samuti ei ole olnud viimase aasta jooksul ühtegi üle 30-päevast ületähtajalist võlgnevust.
– Maksudeklaratsioonid peavad olema esitatud.
Tagatised – Ettetõtte füüsilisest isikust omanike solidaarne isiklik käendus 30-40% ulatuses laenusummast (vajadusel realiseeritakse esimesena).
– KredExi käendus 75% laenu summast.
Tagatavad laenud  Sihtotstarve: investeeringud või käibevahendite finantseerimine.
– Investeerimislaenude puhul omafinantseeringu osakaal vähemalt 10% projekti maksumusest.
– Tähtaeg kuni 60 kuud.
– Laenusumma 2 000 – 64 000 eurot. 32 000 eurot ületavat summat on võimalik kasutada vaid investeeringuteks. 
– Maksepuhkus kuni 6 kuud, kuid mitte rohkem kui pool laenuperioodi pikkusest.
– Graafik: annuiteet või fikseeritud põhiosaga.
– Refinantseerimine ei ole lubatud.
Käenduslepingutasu – 0,5 % laenusummast lepingu sõlmimisel. Lisaks tuleb arvestada panga laenulepingu tasuga.
Laenuintress – Laenu intressi, mis sisaldab ka KredExi käenduse tasu, määrab pank. Hinnanguliselt on intress vahemikus 7,5%.
Käenduslepingu muutmise tasu – 0,2 % laenujäägilt. Lisaks tuleb arvestada pangapoolsete tasudega.
Dokumendid, mille Laenutaotleja esitab – Stardilaenu taotlus KredExi/EAS vormil.
– Äriplaan, millest saab vastused järgmistele küsimustele:

* Äriidee ja eesmärgid (mida tehakse ja mida tahetakse tegevusega saavutada)
* Kavandatava projekti maksumus ning ülevaade, kuidas seda rahastatakse
* Ärikeskkonna analüüs (kuidas keskkond toetab/takistab planeeritavat tegevust)
* Toote või teenuse kirjeldus
* Info võimalike klientide ja konkurentide ning hankijate ja koostööpartnerite kohta
* Müügitegevuse kirjeldus
* Ettevõtja omanike, juhtide ja töötajate kogemused planeeritaval tegevusalal
* Põhiprotsess (tootmise või teeninduse protsess)

– Majandustegevuse olemasolul eelmiste majandusaastate auditeeritud (kui ettevõte on kohustatud auditeerima) finantsaruanded ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 2 kuud.
– Finantsprognoosid vähemalt kolme aasta kohta või laenuperioodi ulatuses.
– Olemasolevad load ja litsentsid.

Käendust ei väljastata järgnevatele tegevustele ja organisatsioonidele:

– põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus
– kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
– relva-, söe- ja tubakatööstus
– maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
– jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine, sh varude soetamine
– ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse riigiabi
– seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid
– ettevõtja omanike hulgas on maksuvabades piirkondades registreeritud off-shore firmasid

Allikas: KredEx

Hinnapakkumise saamiseks võta ühendust: enn@ruusmaa.ee